Pengarna ditt barn har rätt till

Alla barn täcks av en försäkring när de går i skolan, och ofta även på fritiden, men tråkigt nog kan det variera från kommun till kommun. Chansen att du har koll på vilka försäkringar du har tecknat för ditt barn privat är mycket större än din kunskap om de försäkringar som tecknas av samhället. Många vet varken om att försäkringen finns eller att barnen täcks av kommunens försäkring även på fritiden och missar därför varje år att anmäla skador som barn råkar ut för till kommunens upphandlade olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar. Det i sin tur innebär att många barn inte får den ersättning de har rätt till.

Lång preskriptionstid
Förutom att majoriteten är osäkra på om barnen täcks av kommunens försäkring under fritiden är många omedvetna om att de har rätt att kräva ersättning för äldre skador. Skador som har skett efter 1 januari 2015 har en preskriptionstid på minst 10 år.

I 16 kap. 5 § försäkringsavtalslagen står att talan ska väckas inom maximalt 10 år vilket innebär att många skador faktiskt kan regleras många år efter att det inträffade. Tiden börjar räknas från “tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde”. Vid olycksfall, kan det innebära om inga besvär visat sig tidigare att preskriptionstiden börjar löpa från när skadan visar sig, t.ex. när ett bestående ärr har uppkommit. Preskriptionstiden börjar alltså inte räknas redan från olyckstillfället i dessa fall.

Har skadan skett innan 1 januari 2015 gäller den äldre lagstiftningen med något mer luddig formulering. Enligt de gamla reglerna skulle ett anspråk på försäkringsersättning göras inom tre år från tidpunkten att den försäkrade får kännedom om att de kan begära ersättning av försäkringsbolaget. Det innebär att det kan gå väldigt lång tid innan den försäkrade får kännedom om rätten till ersättning. Därför sattes en bortre preskriptionsgräns på 10 år från det att ett ersättningskrav tidigast skulle kunna komma i fråga.

Just att försäkringsbolaget menar att preskriptionstiden varit 3 år för äldre skador, är ett bekymmer för individer, som inte ens haft kännedom om försäkringen, eftersom preskriptionstiden egentligen inte har börjat löpa och den yttre gränsen om 10 år därför ska gälla. En skada som uppstått för exempelvis 7 år sedan kan alltså möjligtvis fortfarande ge rätt till ersättning – även om den försäkrade har fått avslag. Detta är ett problem som Insurello jobbar med och även lyckats överklaga flera beslut med hjälp av sin juridiska kompetens. 

Pengar som kan påverka hela familjens ekonomi
Försäkringspengarna ger ett extra ekonomiskt stöd både till barnet och föräldrarna. Storleken på ersättningen beror på en rad olika faktorer som exempelvis skadan och dess påverkan, hur synliga ärren är, antal prisbasbelopp ersättningen baseras på, ålder mm.

Ersättning från kommunförsäkringen som är en kollektiv upphandlad olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar (ibland slarvigt kallad för skolförsäkring eller liknande) kan exempelvis ges ut vid:

 • bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning även kallad medicinsk invaliditet – även små besvär, såsom upplevd stelhet efter en fraktur/stukning kan ge ersättning.
 • bestående arbetsoförmåga även kallat ekonomisk invaliditet – om skadan kommer påverka barnets förmåga att arbeta i framtiden
 • ersättning för skada på personliga tillhörigheter – exempelvis kläder, cykelhjälm, glasögon, väska 
 • kostnader i samband med vård och rehabilitering
 • ett ärr efter en skada
 • om barnet avlider på grund av olycksfallet

Kräver tid och kunskap
Att få ut ersättning från ett försäkringsbolag kan ta både tid och kräva ett visst mått av kunskap även om lagen kräver en aktiv skadereglering från försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget har en skyldighet att reglera skadan korrekt, vilket innebär att även om du skulle begära för lite i ersättning så måste de ändå betala dig rätt ersättning. Viktigt är ändå att komma ihåg att försäkringsbolaget inte är ditt juridiska ombud.

Det är alltså ditt ansvar att visa att du har rätt till ersättning. Som privatperson utan specifika kunskaper om försäkringar kan det vara svårt att ha koll på nya regler och dess tolkning, veta hur vissa kriterier bedöms eller hur du ska säkerställa att beviset för sambandet mellan olyckan och din skada är tydligt. Ännu svårare kan det vara att visa på när en felbedömning skett. Detta gäller både när du initialt söker ersättning och vid en överklagan. Exempelvis kan ett försäkringsbolag med hänvisning till 3 års preskriptionstiden ge avslag på ersättning, vilket sannolikt hade accepterats av en privatperson utan fördjupade kunskaper på området, men med hjälp av juridisk kompetens kan ge tusentals kronor i ersättning för ditt barn.

En annan viktig aspekt är att du behöver återkomma till försäkringsbolaget en tid efter skadan (oftast 1 eller 2 år) för att kunna visa på att barnet har bestående men tex stelhet eller smärta och ärr. Att kräva sin rätt till ersättning lägger en hel del ansvar på den försäkrade eller dess anhöriga, vilket kan kännas övermäktigt för många och vara en anledning till att många missar ersättningen.

5 tips till föräldrar

 • Besök alltid läkare när barnet har skadat sig och spara alla kvitton.
 • Anmäl skadan så snart du kan för att inte glömma bort detaljer och dokumentation. 
 • Anmäl ett olycksfall oavsett om du ser några effekter på en gång,vissa skador visar sig i efterhand. 
 • Undersök om du har fler ersättningar som är aktuella, t.ex. Kan föräldrar ha en gruppförsäkring som täcker barnen via arbetsgivaren eller eventuell partner eller målsman, kommunen, idrottsklubben, facket eller diverse myndigheter.
 • Ta hjälp om du behöver. Försäkringsbolaget är inte ditt juridiska ombud och det kan kännas jobbigt att ha koll på allt själv

Sharon Lavie,
Sparekonom Insurello

FLER KUNDHISTORIER
Läs mer om varför våra kunder är så nöjda