Opening hours Mon-Fri:
11:00 a.m. - 12:00 p.m. & 1:00 p.m. - 5:00 p.m.
Call us 000 000 00 00

Förköpsinformation

  1. Information om Insurello AB, org. nr. 559074-2028 

Adress: Barnhusgatan 20, 1 tr. 111 23 Stockholm 
Telefon: 08-128 212 22 
E-post: kundservice@insurello.se 
Hemsida: www.insurello.se 

  1. Tillstånd och registrering 

Insurello AB (”Insurello”) är en försäkringsförmedlare som bedriver försäkringsdistribution avseende skadeförsäkringsklasserna 1. Olycksfall och 2. Sjukdom enligt 2 kap. 1, 2 och 8 §§ lag (2018:1219) om försäkringsdistribution. Försäkringsdistributionen bedrivs i form av att bistå försäkringsföretags kunder med åtgärder som syftar till att kunden vid skada ska få ersättning från försäkringsföretaget. 

Insurello är registrerat hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, bolagsverket@bolagsverket.se, www.bolagsverket.se. Insurellos registrering kan kontrolleras via Bolagsverkets Näringslivsregister. 

Ett antal medarbetare hos Insurello är registrerade försäkringsförmedlare i bolaget. Dessa försäkringsförmedlare handlägger inkomna ärenden och representerar kunder gentemot försäkringsföretagen. Information om vilka medarbetare som har rätt att distribuera försäkringar samt huruvida denna rätt är begränsad till ett visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser lämnas ut av Finansinspektionen på begäran. 

  1. Tillsyn 

Insurello står under Finansinspektionens tillsyn såvitt avser bolagets tillståndspliktiga verksamhet. Insurello står även under Konsumentverkets tillsyn vad avser marknadsföring. 

Finansinspektionen 

Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm 
E-post: finansinspektionen@fi.se 
Telefon: 08-408 980 00 
Hemsida: www.fi.se 

Konsumentverket  

Postadress: Box 48, 651 02 Karlstad 
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se 
Telefon: 0771-42 33 00 
Hemsida: www.konsumentverket.se 

  1. Ansvarsförsäkring 

Insurello har tecknat sin ansvarsförsäkring via Volante Underwriting Sweden AB, org. nr. 559136-4277, Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm, bridgeunderwriting@volanteglobal.com, www.volanteglobal.com. Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som Insurello kan ådra sig i samband med försäkringsdistribution. Drabbas kunden av skada eller ekonomisk förlust där kunden anser att Insurellos agerande har vållat denna, har kunden möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. 

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada är 1 300 380 euro. Den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år motsvarar 3 901 130 euro. 

Om kunden anser sig ha lidit en skada är det viktigt att anspråk framställs utan dröjsmål för att undvika att rätten till skadestånd eller försäkringsersättning går förlorad. 

  1. Intressekonflikter 

Insurello agerar för kundens räkning och är inte genom avtal förpliktad att distribuera försäkringar uteslutande för ett eller flera försäkringsföretags räkning. 

Insurello har inte ett kvalificerat innehav i ett försäkringsföretag. Inte heller har något försäkringsföretag ett kvalificerat innehav i Insurello. 

  1. Rådgivning 

Insurello tillhandahåller inte rådgivning om de försäkringsprodukter som Insurello distribuerar. 

  1. Ersättningar och avgifter 

Insurello tar ut en avgift om 30 procent av utbetald försäkringsersättning. Om ärendet hos Insurello inte resulterar i någon ersättning tar bolaget inte betalt för sina tjänster. 

  1. Klagomål 

Kund som är missnöjd med Insurellos tjänster ska i första hand vända sig till sin handläggare, eller Insurellos kundservice, och framföra sina synpunkter. Kund som inte är nöjd med handläggarens besked är välkommen att kontakta bolagets klagomålsansvarige, Cécile Mikha, via formuläret här eller per brev. Läs mer om Insurellos hantering av klagomål här

Kunden kan erhålla kostnadsfri vägledning från Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00, www.konsumenternas.se. Kunden kan även få kostnadsfri hjälp från Konsumentverket (Hallå konsument) samt genom den kommunala konsumentvägledningen. 

  1. Tvist 

Vid anspråk mot Insurello kan kunden vända sig till allmän domstol för att få sin sak prövad. Konsumenter har också möjlighet att få sin sak prövad av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, arn@arn.se, telefon 08-508 860 00, www.arn.se